ปัจจุบัน สามารถขอเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 30 ประเภท ได้แก่ คลิกที่นี่
The 30 types of Official Documents in English can now be obtained at all districts in Thailand. Details Click here

        

“กรุณาจองคิวออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการรับรองนิติกรณ์เอกสารที่ https://qlegal.consular.go.th สำหรับบริการที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต”
“Online reservation for legalization service is available for services at Department of Consular Affairs, Legalization Office MRT Khlong Toei, Passport Office Chiang Mai and Phuket.”

ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
NO GIFT POLICY 2567 การมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล ได้มอบประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยการไม่แสวงหา รับ และ ให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจอันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ดูทั้งหมด
บริการประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
วิดีโอ ดูทั้งหมด
พาสปอร์ตหาย ไม่ต้องแจ้งความ ขอทำเล่มใหม่ได้
Tips and Tricks : แนะนำแนวทางการแต่งหน้า แต่งตัว ไปทำพาสปอร์ต
Top10 eConsular Service
THAI E-VISA ยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
พาสปอร์ตของคนไทย Ep.1 New Look
การรับรองเอกสารเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
การรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย
Where documents can be legalized
ดูทั้งหมด
ประกาศกรมการกงสุลดูทั้งหมด

12 เม.ย. 2567

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

4 เม.ย. 2567

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้ สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

3 เม.ย. 2567

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

3 เม.ย. 2567

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานนิติกร ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

21 มี.ค. 2567

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

12 มี.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว
ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

9 เม.ย. 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566)

9 ม.ค. 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 (เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2566)

4 ต.ค. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2566)

18 เม.ย. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2565)

31 ม.ค. 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม 2567

2 เม.ย. 2567

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาขาดูทั้งหมด
หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567

23 เม.ย. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลากงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

23 เม.ย. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมต้อนรับกงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

23 เม.ย. 2567

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมงานสืบสานป๋าเวณี "สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่" ประจำปี 2567

23 เม.ย. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่หรือประเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567

23 เม.ย. 2567

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์พบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือโอกาสความร่วมมือระหว่างกัน

23 เม.ย. 2567

ดูทั้งหมด