คู่มือประชาชน

การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีบริบูรณ์)

12 ก.พ. 2567

การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 20 ปี)

12 ก.พ. 2567

การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (พระภิกษุและสามเฌร)

12 ก.พ. 2567

การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ในต่างประเทศ)

12 ก.พ. 2567

การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (การขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์)

1 พ.ย. 2564

การรับรองนิติกรณ์สำเนาเอกสาร

9 เม.ย. 2564

การรับรองนิติกรณ์ลายมือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย

9 เม.ย. 2564

การรับรองนิติกรณ์ลายมือชื่อบุคคลทั่วไปในเอกสารเอกชน

9 เม.ย. 2564

การรับรองนิติกรณ์ลายมือชื่อของส่วนราชการ

9 เม.ย. 2564