ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษ
ข้อมูลส่วนบุคคลขณะขอมีบัตร
หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม
ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร
ทะเบียนหย่า

หมายเหตุ

  ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มการทะเบียนราษฎร การทะเบียนครอบครัว คำแปลแบบฟอร์มอื่น ๆ
    การแปลเอกสารต้องแปลให้สอดคล้องกับข้อความที่ปรากฏในต้นฉบับเอกสารภาษาไทย
  ตัวอย่างการแปลนี้ใช้เป็นแนวทางในการแปลเท่านั้น
  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการตรวจแก้ใด ๆ โดยเจ้าหน้าที่