ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล เขตและแขวง (ไทย/อังกฤษ) / ราชบัณฑิตยสถาน
ยศทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ (ไทย-อังกฤษ) / กองบัญชาการทหารสูงสุด
ยศตำรวจ (ไทย-อังกฤษ) / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำแหน่งทางการทูต (ไทย/อังกฤษ)
หน่วยงานการศึกษา (ไทย-อังกฤษ) / กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานปกครอง (ไทย-อังกฤษ) / กรมการปกครอง
หน่วยงานสาธารณสุข โรคและสาเหตุการตายต่าง ๆ (ไทย-อังกฤษ)
คำนำหน้านาม (ไทย-อังกฤษ)
คำแปลปีเกิด (ปีนักษัตร)
รายชื่อตำแหน่งข้าราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551(ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภท และตำแหน่ง กำหนดใหม่โดย สนง.กพ.