บริการ

บริการ

ตรวจลงตรา และเอกสารเดินทางคนต่างด้าว

กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว

โทรศัพท์ : 0 2575 1062 ถึง 4
โทรสาร : 0 2575 1066
E-mail : [email protected]


e-visa
ประเภทและหลักเกณฑ์การขอ Visa
ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
ประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับเข้าราชอาณาจักรไทย
การออกเอกสารเดินทาง
คนต่างด้าว
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษสมาร์ทวีซ่า (SMART Visa)

25 พ.ย. 2562

รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน

25 พ.ย. 2562

บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card หรือ ABTC)

25 พ.ย. 2562

หลักเกณฑ์ของ สตม. เกี่ยวกับระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนัก และการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ของคนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ตามประเภทของการตรวจลงตรา

25 พ.ย. 2562

หลักเกณฑ์การตรวจลงตราแก่คนต่างด้าวที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง

25 พ.ย. 2562