ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการผลิตและจัดส่งหนังสือเดินทาง

ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการผลิตและจัดส่งหนังสือเดินทาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 มี.ค. 2567

| 342,027 view

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

ความเร่งด่วน ค่าธรรมเนียม สถานที่ทำ สถานที่รับ
ธรรมดา

1,000 บาท (เล่ม 5 ปี)

1,500 บาท (เล่ม 10 ปี)

ทุกสำนักงาน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งไปรษณีย์ 2-3 วันทำการ
ต่างจังหวัด จัดส่งไปรษณีย์ 3-5 วันทำการ

ด่วนพิเศษ
(รับเล่มในวันเดียวกัน)

3,000 บาท (เล่ม 5 ปี)

3,500 บาท (เล่ม 10 ปี)

ทุกสำนักงาน
(ก่อน 11.00 น.)
กรมการกงสุล

 

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (เฉพาะที่กรมการกงสุล)

กรณี เอกสารประกอบ / การดำเนินการ
กรณีมารับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง 1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง
2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเล่มแทน

1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง ซึ่งระบุการมอบอำนาจ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ ผู้ขอรับหนังสือเดินทางที่ชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้วจะต้องมีผู้อยู่รอรับหนังสือเดินทาง ณ ที่อยู่ตามที่ระบุสำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ มิฉะนั้น หากไปรษณีย์ตีกลับ ท่านจะต้องติดต่อขอรับด้วยตนเอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ หรือต้องชำระค่าบริการไปรษณีย์ใหม่เพื่อจัดส่งอีกครั้ง

 

การจัดส่งหนังสือเดินทางผ่านไปรษณีย์

รูปแบบการจัดส่ง ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา
ไปรษณีย์ EMS 40 บาท ภายใน 2-3 วันทำการ สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภายใน 3-5 วันทำการ สำหรับต่างจังหวัด

 

หมายเหตุ

  • ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางใดๆ ซึ่งได้ชำระแล้ว
  • ไม่สามารถรับหนังสือเดินทางก่อนกำหนดที่ได้ระบุไว้ในใบรับเล่มได้
  • ระยะเวลาการจัดส่งนับจากวันที่ยื่นคำร้อง
  • กองหนังสือเดินทางขอสงวนสิทธิ์การทำลายหนังสือเดินทาง หากไม่ติดต่อหรือรับเล่มตามกำหนดภายใน 90 วัน