บริการ

บริการ

ประเภทและหลักเกณฑ์การขอ Visa

กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
โทรศัพท์ : 0 2575 1062 ถึง 4
โทรสาร : 0 2575 1066

26 พ.ย. 2562

คนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว (Long Stay O-A , O-X)

26 พ.ย. 2562

อัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)

26 พ.ย. 2562

ราชการ (Official Visa)

26 พ.ย. 2562

ทูต (Diplomatic Visa)

26 พ.ย. 2562

คนอยู่ชั่วคราว (์Non-Immigrant Visa)

26 พ.ย. 2562

นักท่องเที่ยว (Tourist Visa)

26 พ.ย. 2562

คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)