บริการ

บริการ

คุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0 2575 1047 ถึง 51
โทรสาร : 0 2575 1052
E-mail : consular02@mfa.mail.go.th

ร้องทุกข์ออนไลน์
ขั้นตอนการช่วยเหลือ
คนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศ
ภารกิจคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์
คนไทยในต่างประเทศ
จำนวนคนไทยในต่างประเทศ ปี 2564 (สถานะ วันที่ 9 มีนาคม 2564)

30 มี.ค. 2564

สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ปี 2563 (จำแนกตามประเภท) สถานะ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

30 มี.ค. 2564

สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ปี 2563 (จำแนกตามภูมิภาค) สถานะ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

30 มี.ค. 2564

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการส่งคนประจำเรือกลับ ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ยอมส่งกลับ

26 พ.ย. 2562

คำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

26 พ.ย. 2562

แผนอพยพพื้นที่เสี่ยง

26 พ.ย. 2562

10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปเมืองนอก

26 พ.ย. 2562