บริการ

บริการ

คุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0 2575 1047-51, 02 575 1053 
โทรสาร : 0 2575 1052
E-mail : [email protected]

ร้องทุกข์ออนไลน์
ขั้นตอนการช่วยเหลือ
คนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศ
ภารกิจคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์
คนไทยในต่างประเทศ
เอกสาร-ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นในการขอรับความช่วยเหลือ กรณีคนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศ

27 ธ.ค. 2564

ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ (Travel Advisory)

17 ม.ค. 2566

โครงการคณะกรรมการสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของคนไทยในต่างประเทศ

27 ธ.ค. 2564

จำนวนคนไทยในต่างประเทศ ปี 2565 (สถานะข้อมูล ณ มกราคม 2566)

30 มี.ค. 2564

สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในตปท. ประจำปี งปม. 2566 (ต.ค. 65- มี.ค. 66)

30 มี.ค. 2564

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการส่งคนประจำเรือกลับ ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ยอมส่งกลับ

26 พ.ย. 2562

คำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

26 พ.ย. 2562

แผนอพยพพื้นที่เสี่ยง/สงครามกลางเมือง/แผนเผชิญเหตุฉุกเฉินกรณีโรคระบาดทั่วโลก

26 พ.ย. 2562

10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปเมืองนอก

26 พ.ย. 2562