บริการ

บริการ

หนังสือเดินทาง

กองหนังสือเดินทาง

โทรศัพท์ : 0 2981 7257 ถึง 60
และ 0 2203 5000 ต่อ 32303
E-mail : consular05@mfa.mail.go.th


จองคิวทำหนังสือเดินทาง
ออนไลน์
สถานที่ให้บริการ
หนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาการผลิตและจัดส่ง
บันทึกหนังสือเดินทาง
(Endorsement)
คัดประวัติ
การถือหนังสือเดินทาง
วิวัฒนาการ
หนังสือเดินทาง
วิวัฒนาการหนังสือเดินทาง

26 พ.ย. 2562

คัดประวัติการถือหนังสือเดินทาง

26 พ.ย. 2562

บันทึกหนังสือเดินทาง (Endorsement)

26 พ.ย. 2562

ค่าธรรมเนียมระยะเวลาการผลิตและจัดส่ง

26 พ.ย. 2562

จองคิวทำหนังสือเดินทางออนไลน์

26 พ.ย. 2562

สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง

30 ส.ค. 2562