ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2566

| 5,895 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

                            

     ด้วยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบ)

   ตำแหน่งที่รับสมัคร

   1. พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

   2. อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000.- บาท

   3. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 กันยายน 2567 และอาจพิจารณาต่อสัญญาเป็นรายปีในปีงบประมาณถัดไป (ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี) ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

   1. ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF/JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น.

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล โทร. 0 2203 5000 ต่อ 33125 ในวันและเวลาทำการ

   2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ที่ Website ของกรมการกงสุล https://consular.mfa.go.th

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประกาศรับสมัครงาน และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครงานได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครฯ.pdf
ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf