ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2567

| 270 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

 

          ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   1. ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง

      ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

      วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

     

   2. การรับสมัคร  

      สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 6 - 21 กรกฎาคม 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 21 กรกฎาคม 2567 จะปิดระบบการรับสมัครเวลา 18.00 น.) ประกาาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่ที่จะดำเนินการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุล www.consular.go.th ภายใต้หัวข้อ "ประกาศ" และทางเว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล 02 203 5000 ต่อ 33125 ในวันและเวลาทำการ ราย

       รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครฯ_สระแก้ว_1.pdf