ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ค. 2567

| 197 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

 

          อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา นั้น 

          บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

          รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

          รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ดังรายชื่อปรากฎตามเอกสารแนบ

          ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลำดับที่ 1 - 4 ของบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ไปรายงานตัว ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. และเริ่มปฏิบัติงานในวันเดียวกัน

          เอกสารสำหรับใช้ในการรายงานตัว ได้แก่  

  1. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 คือ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
  1. หนังสือรับรองที่มีผู้รับรองที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนทั่วไปตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไป หรือประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป หรือประเภทอำนวยการ หรือประเภทบริหาร ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552

          อนึ่ง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับตั้งแต่ประกาศ แต่ถ้ามีการสอบในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

 

เอกสารประกอบ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ_นักจัดการงานทั่วไป_พัทยา.pdf
ใบรับรองแพทย์ฯ_2.pdf
หนังสือรับรอง_5.pdf