ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 มิ.ย. 2567

| 285 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

                          

              อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 และอนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567 นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ได้สิ้นสุดแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ดังปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบตามกำหนดการและสถานที่สอบ ดังนี้

  1. กำหนดการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

           วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00 – 12.00 น.

  1. สถานที่สอบ

            สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา ชั้น 4

 

            ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ทุกรายปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 และนำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ ไปแสดงในวันสอบด้วย หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวไปแสดง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ และขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2567 ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ทางเว็บไซต์กรมการกงสุล https://consular.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกรมการกงสุล” และทางเว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com

 

เอกสารประกอบ

9.1.2_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและ.pdf