ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2567

| 4,090 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

 

          ด้วยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้
          

          ตำแหน่งที่รับสมัคร

          1. พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

          2. อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000.- บาท

          3. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2567 และอาจพิจารณาต่อสัญญาเป็นรายปีในปีงบประมาณถัดไป (ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี) ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

 

          กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

          ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF/JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2567 (วันที่ 4 เมษายน 2567 ภายในเวลา 16.30 น.)

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล โทร. 0 2203 5000 ต่อ 33125 ในวันและเวลาทำการ

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 เมษายน 2567 ที่ Website ของกรมการกงสุล (https://consular.mfa.go.th)

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครฯ_1.pdf
ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ_1.pdf