ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนสำหรับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานนิติกร ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนสำหรับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานนิติกร ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2567

| 412 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนสำหรับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานนิติกร ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

 

           อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานนิติกร ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 12 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

           บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว กรมการกงสุลจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ดังปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบข้อเขียน ดังนี้

           วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน

           กรมการกงสุลจะดำเนินการสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ

           ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทุกรายปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ และนำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุไปแสดงในวันสอบด้วย หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวไปแสดงกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

                   กรมการกงสุลจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยงานนิติกร ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุล https://consular.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกรมการกงสุล”

เอกสารประกอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนฯ_ผู้ช่วยนิติกร.pdf