ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 307 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

 

          อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว ได้สิ้นสุดแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ดังปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดการและสถานที่สอบ ดังนี้

  1. กำหนดการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567

เวลา  09.00 - 11.00 น.

  1. สถานที่สอบ

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว ศูนย์การค้าอินโดจีน อรัญประเทศ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ชั้น 2  ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ทุกรายปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 และนำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ ไปแสดงในวันสอบด้วย หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวไปแสดง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ และขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ทางเว็บไซต์กรมการกงสุล https://consular.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกรมการกงสุล” และทางเว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com

                             

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์__สระแก้ว.pdf