ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 943 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

 

          อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปได้สิ้นสุดแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ดังปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบข้อเขียนตามกำหนดการและสถานที่สอบ ดังนี้

  1. กำหนดการสอบข้อเขียน

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567

เวลา  09.00 - 11.00 น.

  1. สถานที่สอบ

ห้องประชุม สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ชั้น B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุกราย ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 และนำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ ไปแสดงในวันสอบด้วย หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวไปแสดง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ทางเว็บไซต์กรมการกงสุล https://consular.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกรมการกงสุล” และทางเว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com

                             

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน_ภูเก็ต_1.pdf