เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.พ. 2567

| 123 view

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวพรทิพย์ ใจแสน หัวหน้าสำนักงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2567 เป็นการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบการประชุมวีดีโอทางไกล (โปรแกรม Zoom Meeting) โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน สรุปเนื้อหาการประชุมได้ดังนี้

1.ประธานฯ แจ้งแนวทางแต่กายในการปฏิบัติราชการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 โดยในวันจันทร์และวันพุธให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีเหลืองประดับเข็มที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 หรือแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ

2.การดำเนินกิจกรรมการแสดง แสง เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างวันที่ 14 – 20 ม.ค. 2567 ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การแสดงดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของ จ. พิษณุโลก ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว จ. พิษณุโลก และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีความรักสามัคคีและเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยปลูกจิตสำนักให้เกิดความรู้สึกหวงแหนและความเสียสละเพื่อชาติ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ