ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 เม.ย. 2567

| 1,280 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

 

                   อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล ที่ 2/2567 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 4 เมษายน 2567 นั้น  

                   บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว กรมการกงสุลจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการและสถานที่สอบ ดังนี้

 

  1. กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วันที่

เวลา

เลขประจำตัวผู้สอบ

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

 

08.30 – 09.30 น.

0001 - 0012

09.30 – 10.30 น.

0013 - 0024

10.30 – 11.30 น.

0025 - 0036

11.30 – 12.30 น.

0037 - 0048

13.30 – 14.30 น.

0049 - 0060

14.30 – 15.30 น.

0061 - 0072

15.30 – 16.30 น.

0073 - 0085

  1. สถานที่สอบ

                  สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ (โถงลิฟต์ S3) ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

                  ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบฯ ทุกรายปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบฯ ดังรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้าย 2

                  กรมการกงสุลจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์กรมการกงสุล https://consular.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกรมการกงสุล”                     

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์_2.pdf