ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาประจำปี 2567 “แก้หนี้เกษตรอีสานอย่างไร ให้ยั่งยืน”

ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาประจำปี 2567 “แก้หนี้เกษตรอีสานอย่างไร ให้ยั่งยืน”

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ก.ค. 2567

| 73 view

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นางสาวปวินท์รัตน์ มหาคุณ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสัมมนาประจำปี 2567 “แก้หนี้เกษตรอีสานอย่างไร ให้ยั่งยืน” จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "การเงินกับความกินดีอยู่ดีของคนอีสาน" ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยภาคธุรกิจ ภาคเกษตร สถาบันการเงิน การศึกษา หน่วยงานราชการ และประชาชน กว่า 600 คน ร่วมรับฟังปัญหาและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของคนอีสาน ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

 

การสัมมนาได้นำเสนอสถานการณ์หนี้ของเกษตรกรท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจไทยที่เติบโตช้า ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยเกษตรกรในภาคอีสานทำการเพาะปลูกเพียงปีละ 1-2 ครั้ง มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ขาดความรู้ในการบริหารจัดการการเงิน ทำให้เกิดการก่อหนี้ทั้งในและนอกระบบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมเพื่อการกินอยู่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ สะท้อนพฤติกรรมและวัฒนธรรมหนี้ของเกษตรกรอีสาน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการปล่อยเงินกู้ที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและขาดการสร้างแรงจูงใจให้มีวินัยในการชำระหนี้ จึงทำให้เกษตรกรอยู่ในวังวนของการกู้หนี้ยืมสินและรอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เสนอแนวทางสู่ความกินดีอยู่ดี 3 ข้อ คือ 1) การดูแลรายจ่ายและเสถียรภาพของราคา ไม่ให้เงินเฟ้อและค่าครองชีพสูงเกินไป 2) การดูแลรายได้เติบโตอย่างยั่งยืน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินให้เกษตรกรเข้าถึงได้ง่าย 3) การแก้ปัญหาหนี้สิน ปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีมาตรการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม

 

นอกจากนี้ ยังมีวงเสวนาของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ ที่ปรึกษาทางการเงินเจ้าของเพจ Money Coach และคุณพสธร หมุยเฮบัว เกษตรกร ผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนา บ้านแฝก-โนนสำราญ จ.นครราชสีมา ดำเนินรายการโดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติด้านการใช้จ่าย และการบริหารจัดการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวโดยเฉพาะในยุคสมัยที่การเข้าถึงสื่อและข้อมูลทางการเงินสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความรู้เท่าทันให้กับประชาชน โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถเป็นสื่อกลางในการนำความรู้ความเข้าใจไปส่งต่อให้กับคนรอบตัว สร้างความมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจและความกินดีอยู่ดีของคนอีสานเติบโตอย่างยั่งยืน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ