ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2566

| 4,276 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล

     ด้วยกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ประจำปีงบประมาณ 2567 ในตำแหน่งพนักงานวิชาการและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

    1. พนักงานวิชาการและประชาสัมพันธ์   
        จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน


    2. พนักงานปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ   
        จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

ระยะเวลาการจ้าง
    ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 – 30 กันยายน 2567 (ในกรณีที่มีการจ้างต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป กรมการกงสุลจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละราย เพื่อประเมินว่าสมควรว่าจ้างต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่)

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

    1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 24 ตุลาคม 2566 โดยส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF/JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] 

    2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุล (http://www.consular.go.th) โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2566 ผ่านช่องทางที่จะมีการประกาศต่อไป

    3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

    ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประกาศรับสมัครงาน และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครงานได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล โทร. 0 2203 5000 ต่อ 33106 ในวันและเวลาทำการ

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการกองคุ้มครอง.pdf
ใบสมัครงานตำแหน่งพนักงานวิชาการและประชาสัมพันธ์.pdf
ใบสมัครงานตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ.pdf