หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ “รู้จักกับกระทรวงการต่างประเทศ” ให้กับคณะนักเรียนและครูในโครงการค่ายอบรมของมูลนิธิยุวทูตความดี

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ “รู้จักกับกระทรวงการต่างประเทศ” ให้กับคณะนักเรียนและครูในโครงการค่ายอบรมของมูลนิธิยุวทูตความดี

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 เม.ย. 2567

| 198 view

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 น.ส. ปวินท์รัตน์ มหาคุณ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น ได้รับเชิญจากมูลนิธิยุวทูตความดีบรรยายในหัวข้อ “รู้จักกับกระทรวงการต่างประเทศ” ให้กับคณะนักเรียนและครูจำนวน 148 คน จาก 34 โรงเรียนใน 13 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้โครงการค่ายอบรมศาสตร์พระราชาก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ในกิจกรรมดังกล่าว หัวหน้าสำนักงานฯ ได้นำเสนอภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศและการต่างประเทศในมิติที่ใกล้ตัวของทุกคนในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศและความมั่นคงทางอาหาร ปัญหาฝุ่นหมอกควันข้ามแดนรวมถึงบทบาทของเยาวชนในการสร้างเสริมความเข้าใจและตระหนักรู้ในประเด็นสำคัญเหล่านี้ให้กับคนในครอบครัวและสังคมรอบข้างเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกจากสองมือของเราไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ หัวหน้าสำนักงานฯ ได้นำเสนอหัวข้อ “ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ” และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเยาวชนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ทั้งการทำหนังสือเดินทาง การขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่จะเดินทางไปข้อควรระวัง เช่น การนำอาหารและยาไปต่างประเทศ โทษของการลักลอบทำงานในต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ