สัญชาติและนิติกรณ์

กองสัญชาติและนิติกรณ์

โทรศัพท์ : 091-723 3604
E-mail : [email protected]

ปัจจุบัน สามารถขอเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 30 ประเภท ได้แก่ คลิกที่นี่
The 30 types of Official Documents in English can now be obtained at all districts in Thailand. Details Click here


จองคิวออนไลน์
รับรองนิติกรณ์เอกสาร
การยกเลิกการจองคิวออนไลน์ / การเปลี่ยนวันจองคิว
ขั้นตอนการรับรองเอกสาร
สถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร
การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆ
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับการนิติกรณ์
เอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
หลักการปฏิบัติในการแปลเอกสารเพื่อการนิติกรณ์เอกสาร
บริการรับรองเอกสารทางไปรษณีย์
ข้อมูลสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการจดทะเบียนต่างๆ
การยกเลิกการจองคิวออนไลน์ / การเปลี่ยนวันจองคิว

23 พ.ค. 2567

หลักการปฏิบัติในการแปลเอกสารเพื่อการนิติกรณ์เอกสาร

5 มี.ค. 2567

notice/ประกาศ

10 ก.พ. 2564

ข้อมูลสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการจดทะเบียนต่างๆ

27 ก.พ. 2567

ความร่วมมือทางกระบวนการยุติธรรม

26 พ.ย. 2562

ระเบียบกรมการกงสุล เรื่องการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

12 ก.ค. 2565

บริการรับรองเอกสารทางไปรษณีย์

26 พ.ย. 2562

ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษ

26 พ.ย. 2562

เอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ

26 พ.ย. 2562