บริการรับรองเอกสารทางไปรษณีย์

บริการรับรองเอกสารทางไปรษณีย์

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ม.ค. 2567

| 195,360 view

          

บริการรับรองเอกสารทางไปรษณีย์

(เริ่มใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566)

This Mailing Service Procedure is available on 1st June 2023

    มีขั้นตอน / เอกสาร ดังนี้   

    Procedure of Mailing Service   

 1. เขียนคำร้อง  

    - คำร้องของรับรองเอกสาร

    - หนังสือมอบอำนาจ
      (กรณียื่นแทนเจ้าของเอกสาร)    

 1.  Fill out the Legalization application form

     - download application form

     - Power of Attorney is required
       ( In case of submission on behalf of            the owner of the document (s).

 2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
      หน้าหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) 
      ของเจ้าของเอกสาร

 2.  Copy of Thai identification card or
      Copy of passport (Foreigner)
      of document owner is required.

 3.  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
      (กรณียื่นแทนบริษัท)  

 3.  In case of submission on behalf of  the company,the copy of the company certificate is required. 

 4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 หน้าหนังสือเดินทางและหน้าวีซ่าขาเข้าประเทศไทยล่าสุด (กรณีชาวต่างชาติ) ของ       ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ 

 4.  Please provide a copy of Thai identification card or passport and VISA entry to Thailand new update version (Foreigner) of grantor and authorized person. 

 5. เอกสารที่จะรับรองฉบับจริง + สำเนา

 5. Provide the original document(s) with copy(s).

 6. คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองโดยผู้แปล
     เช่น รับรองคำแปลถูกต้อง
     (กรณีแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย)
     หรือ Certified Correct Translation
     (กรณีแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ)  

6.The Translation documents shall be certified correct translation by the translator.

 7. ซื้อธนาณัติจำนวนเงินตามค่าธรรมเนียมนิติกรณ์เอกสาร (นิติกรณ์ละ 200 บาท) ได้แก่
   - เอกสารต้นฉบับและเอกสารแปลภาษาไทย     เป็นภาษาอังกฤษ                                           - หรือเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (พร้อมแนบซองเอกสารสำหรับส่ง เอกสารกลับคืน โดยจ่าหน้าซองถึงเจ้าของเอกสาร) และชำระค่าบริการส่งกลับ EMS ให้เรียบร้อย (ชั่งน้ำหนักจริง) โดยการติดแสตมป์ไปรษณีย์                หากส่งค่าธรรมเนียมในรูปแบบอื่นจะไม่รับพิจารณา
     สั่งจ่าย ปณ.หลักสี่ 10210 
     ในนาม นางสาวปาณิสรา โภคิณพาณิชย์

7.Please purchase the money order according to the legalization fee (200 baht per document) (1) Original (2) Translation document (Thai to English or English to Thai) and enclosed  with the envelope for returning the document, specify name and address of the applicant                                                          -Fee including EMS Service Fee (Actual weight) and attaching apostal stamp (Other forms of payment are not accepted) Specify the recipient's name as "Ms. Bhanisra Pokinpanit"

 8. ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

     คุณปาณิสรา โภคิณพาณิชย์
     กองสัญชาติและนิติกรณ์
     กรมการกงสุล
     กระทรวงการต่างประเทศ
     เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ
     เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 8. Please mail all document(s) to                        Miss Bhanisra Pokinpanit,
     Legalization Division,
     Consular Department,
     Ministry of Foreign Affairs,
     123 Changwattana Road,
     Laksi, Bangkok 10210

 9. ติดต่อสอบถาม
     โทร. 095-521-4498
email: [email protected]
     

 9. For more information, please contact
     Tel. 095-521-4498
email : [email protected]
    

10. กรุณาเขียนหมายเลขโทรศัพท์ผู้รัองที่ติดต่อได้สะดวก

 10. Please provide the applicant's phone  number. 

11. ติดตามสถานะการรับรองนิติกรณ์เอกสาร
โดยผู้ร้องจะสามารถ Scan QR Code ที่อยู่บนใบเสร็จรับเงิน หรือกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน/passport ผู้ยื่นเอกสาร เพื่อติดตามสถานะการดำเนินการรับรองนิติกรณ์เอกสารได้ และเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์
https://legal.consular.go.th

11. For the legalization documents tracking status , the applicant is able to scan the QR Code on the receipt or enter the ID Card number/passport number
of the person submitting the documents for status checking process on https://legal.consular.go.th/

 

 

การรับรองนิติกรณ์เอกสารทางไปรษณีย์(1)
 
2  
 
3  
 
4  
 
5