วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2566

| 1,713 view

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Website : https://consular.mfa.go.th
Twitter : https://twitter.com/MFAThaiConsular
Instagram : https://www.instagram.com/thaiconsular
TikTok : https://www.tiktok.com/@thaiconsular
กรมการกงสุลได้รับการยกเว้น เนื่องจากงานบริหารบุคลากรและงานพัฒนาบุคลากรอยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวง
กรมการกงสุลไม่ต้องดำเนินการ เนื่องจากมีสำนักบุคคลดูแลภาพรวมของกระทรวงฯ
กรมการกงสุลได้รับการยกเว้น เนื่องจากเป็นปีแรกที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กรมการกงสุลได้รับการยกเว้น เนื่องจากเป็นปีแรกที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)