วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ก.พ. 2567

| 10,340 view

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Website : https://consular.mfa.go.th
Twitter : https://twitter.com/MFAThaiConsular
Instagram : https://www.instagram.com/thaiconsular
TikTok : https://www.tiktok.com/@thaiconsular
➥ แผนปฏิบัติราชการรายปี
➥ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566
➥ ไตรมาสที่ 1 - 2566
➥ ไตรมาสที่ 2 - 2566
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565
➥ ไตรมาสที่ 1 - 2565
➥ ไตรมาสที่ 2 - 2565
➥ ไตรมาสที่ 3 - 2565
➥ ไตรมาสที่ 4 - 2565
➥ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตามแบบ สขร. 1
➥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2565
➥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศติกายน 2565
➥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2565
➥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2566
➥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
➥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2566
➥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2566
➥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
➥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2566
➥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
➥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2566
➥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2566
กรมการกงสุลได้รับการยกเว้น เนื่องจากงานบริหารบุคลากรและงานพัฒนาบุคลากรอยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวง
กรมการกงสุลไม่ต้องดำเนินการ เนื่องจากมีสำนักบุคคลดูแลภาพรวมของกระทรวงฯ
กรมการกงสุลได้รับการยกเว้น เนื่องจากเป็นปีแรกที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กรมการกงสุลได้รับการยกเว้น เนื่องจากเป็นปีแรกที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)