ผู้บริหารกรมการกงสุล

นายชาตรี อรรจนานันท์
นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล
อธิบดีกรมการกงสุล
นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์
นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์
รองอธิบดีกรมการกงสุล
นายจาตุรนต์ ไชยะคำ
นายจาตุรนต์ ไชยะคำ
รองอธิบดีกรมการกงสุล
นายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์
นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ
เลขานุการกรม
นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ
นายนฤชัย นินนาท
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
นายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์
นายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
ร้อยโทบรรพต อุชชิน
ร้อยโทบรรพต อุชชิน
ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์
นางพิมพ์วดี โสวรัตนพงศ์
นางพิมพ์วดี โสวรัตนพงศ์
ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง