วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มิ.ย. 2565

ผู้บริหารกรมการกงสุล

นายชาตรี อรรจนานันท์
นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล
อธิบดีกรมการกงสุล
นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์
นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์
รองอธิบดีกรมการกงสุล
นายจาตุรนต์ ไชยะคำ
นายจาตุรนต์ ไชยะคำ
รองอธิบดีกรมการกงสุล
นางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ
นางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ
เลขานุการกรม
นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ
นายนฤชัย นินนาท
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
นายศฐา อารยะกุล
นายศฐา อารยะกุล
ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล
นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล
ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์
นายกาจฐิติ วิวัธวานนท์
นายกาจฐิติ วิวัธวานนท์
ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง