20,900 view

ผู้บริหารกรมการกงสุล

นายชาตรี อรรจนานันท์
นายรุจ ธรรมมงคล
อธิบดีกรมการกงสุล

โทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 33605

นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์
นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์
รองอธิบดีกรมการกงสุล

โทรศัพท์ 02-575-1034

นายนฤชัย นินนาท
นายนฤชัย นินนาท
รองอธิบดีกรมการกงสุล

โทรศัพท์ 02-575-1034

นางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ
นางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ
เลขานุการกรม

โทรศัพท์ 02-575-1034

นายอำนาจ พละพลีวัลย์
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

โทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 33112

นายชวดล นิปธานนนท์
ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว

โทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 33313

นางสาวเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
นางสาวเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์

โทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 33201

นายศฐา อารยะกุล
นายศฐา อารยะกุล
ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง

โทรศัพท์ 02-981-7280