ช่องทางติดต่อ

DCAArt
กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล
หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442
ศูนย์ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของกระทรวงการต่างประเทศ
E-mail : consular.complaint@mfa.mail.go.th
สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 0 2575 1034 โทรสาร 0 2575 1038
E-mail : consular01.mfa.mail.go.th
ศูนย์บริหารข้อมูลการกงสุลและสารสนเทศ (ICT Center)
โทรศัพท์ 0 2981 7241
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0 2575 1047 ถึง 51 โทรสาร 0 2575 1052
E-mail : consular02@mfa.mail.go.th
กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
โทรศัพท์ 0 2575 1062 ถึง 4 โทรสาร 0 2575 1066
E-mail : consular03@mfa.mail.go.th,thaivisa@mfa.mail.go.th
 
กองสัญชาติและนิติกรณ์
โทรศัพท์ 0 2575 1058 โทรสาร 0 2575 1054
E-mail : consular04@mfa.mail.go.th
กองหนังสือเดินทาง
โทรศัพท์ 0 2981 7257 ถึง 60 และ 0 2203 5000 ต่อ 32303
ฝ่ายอำนวยการ 0 2981 7257 โทรสาร 0 2981 7256
E-mail : consular05@mfa.mail.go.th