27,760 view

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง การจดทะเบียนคนเกิดและคนตายที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562
กฎกระทรวงการต่างประเทศออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ กรมการกงสุล
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2538
พระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 2508
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การจดทะเบียนคนเกิดและคนตายที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักร
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539
ประกาศกรมการกงสุล ที่ 1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการส่งคน ประจำเรือกลับ ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ยอมส่งกลับ
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตราชนิดได้หลายครั้ง แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ
ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2561
ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการแอปพลิเคชันกรมการกงสุล
ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2563
บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับ กระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ