กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2545
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ กรมการกงสุล
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539
ประกาศกรมการกงสุล ที่ 1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการส่งคน ประจำเรือกลับ ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ยอมส่งกลับ
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตราชนิดได้หลายครั้ง แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ
ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการแอปพลิเคชันกรมการกงสุล
ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2563