วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,626 view
ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการแอปพลิเคชันกรมการกงสุล
 

คำนิยาม

“กรมฯ” หรือ “ผู้ให้บริการ” หมายความถึง กรมการกงสุล

“ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการใดๆ ของกรมการกงสุล

“บริการ” หมายความรวมถึง การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันของกรมการกงสุล (Thai Consular)

ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการแอปพลิเคชัน
 

วัตถุประสงค์การให้บริการแอปพลิเคชันของกรมการกงสุล

        แอปพลิเคชันของกรมการกงสุล จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับ กรมฯ ในการใช้บริการแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานแอปพลิเคชันและ/หรือเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นใดที่ กรมฯ ได้แจ้งให้ทราบบนแอปพลิเคชันโดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมหรือการเข้าถึงแอปพลิเคชันนี้ทันที

ข้อกำหนดการให้บริการแอปพลิเคชันของกรมการกงสุล

๑. ข้อกำหนด

     ๑.๑ กรมฯ จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการแอปพลิเคชันของ กรมฯ ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดทั่วไป”

     ๑.๒ ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบข้อกำหนดทั่วไปได้จากหน้าแอปพลิเคชันของ กรมฯ

     ๑.๓ ข้อกำหนดทั่วไปถือเป็นสาระสำคัญในการให้บริการของ กรมฯ โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่จะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ให้เข้าใจ โดยละเอียดและให้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการและ กรมฯ

     ๑.๔ กรมฯ คงไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

๒. การยอมรับข้อกำหนด

     ๒.๑ ผู้ใช้บริการยินดียอมรับข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการแอปพลิเคชันนี้

     ๒.๒ ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบและยอมรับข้อกำหนดได้โดย:
           (๑) อ่านข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการ โดย กรมฯ จะจัดเตรียมเอกสารนี้ไว้ให้ผู้ใช้บริการในหน้าแอปพลิเคชัน
           (๒) การให้บริการของ กรมฯ ในกรณีนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อกำหนดโดยปริยายนับจากที่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป

๓. การให้บริการของกรมการกงสุล

     ๓.๑ กรมฯ อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

     ๓.๒ กรมฯ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะหากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อข้อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าและจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหลังจากดำเนินการภายใน ๗ วัน

     ๓.๓ การหยุด หรือการยกเลิกบริการตามข้อ 3.2 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลในแอปพลิเคชัน ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ได้ **ใน กรณีที่ กรมฯ หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ กรมฯ มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ในหน้าแอปพลิเคชันได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

     ๓.๔ กรมฯ อาจจำกัดปริมาณข้อมูลสูงสุดที่ผู้ใช้บริการรับ-ส่งข้อมูลผ่านบริการ หรือจำกัดจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ใช้สำหรับการให้บริการใดๆ เมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรมฯ ยกเว้นกรณีที่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับทางกรมฯ

๔. การใช้บริการ

     ๔.๑ ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันแก่ กรมฯ ในกระบวนการลงทะเบียนขอใช้บริการ

     ๔.๒ ผู้ใช้บริการจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ และไม่ขัด ต่อกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับ หลักปฏิบัติ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

     ๔.๓ ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ กรมฯ จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก กรมฯ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

     ๔.๔ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนระบบที่ให้บริการของ กรมฯ และที่เกี่ยวข้อง

     ๔.๕ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก กรมฯ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

     ๔.๖ ผู้ใช้บริการจะปฏิเสธความรับผิดชอบมิได้ หากพบว่าผู้ใช้บริการละเมิดข้อกำหนดใด

๕. การใช้งานและการรักษาความปลอดภัย

     ๕.๑ ผู้ใช้บริการจะมีหน้าที่ใช้งานแอปพลิเคชันโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคง ปลอดภัยกับแอปพลิเคชันของกรมฯ และผู้ใช้บริการท่านอื่น

     ๕.๒ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ กรมฯ สำหรับการใช้งานทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยกับแอปพลิเคชันของ กรมฯ และผู้ใช้บริการท่านอื่น

๖. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

     ๖.๑ กรณีที่แอปพลิเคชันของ กรมฯ มีข้อมูลส่วนบุคคล กรมฯ จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กรมฯ

     ๖.๒ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลของ กรมฯ

๗. เนื้อหาที่ให้บริการ

     ๗.๑ ผู้ใช้บริการอาจเข้าถึงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

     ๗.๒ เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้นผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

     ๗.๓ กรมฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้แอปพลิเคชันของ กรมฯ หรือแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันของกรมฯ

** หากผู้ใช้บริการได้สร้าง ส่ง หรือแสดงเนื้อหาใดๆ ในบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากเนื้อหาดังกล่าวนั้นต่อบุคคลใดๆ รวมถึงกรมฯ ด้วย

๘. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

     ๘.๑ กรมฯ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ กรมฯ เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง กรมฯ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ กรมฯ เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

     ๘.๒ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ กรมฯ กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก กรมฯ

     ๘.๓ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ กรมฯ โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก กรมฯ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

       กรมฯ ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังแอปพลิเคชันของ กรมฯ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

๑. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการแอปพลิเคชันของ กรมฯ ทางแอปพลิเคชันจึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่ หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

๒. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง กรมฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

๓. กรมฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของแอปพลิเคชันอื่นที่เชื่อมโยงจากแอปพลิเคชันนี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าแอปพลิเคชันดังกล่าว เก็บ รวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไร ทั้งนี้ กรมฯ ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในแอปพลิเคชันดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากแอปพลิเคชันเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการ หรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แอปพลิเคชันดังกล่าวได้ประกาศไว้

ทั้งนี้ ทางกรมฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่กรมฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากบุคคลอื่น กรมฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน จากการที่ท่านหรือบุคคลอื่นกระทำการละเมิดเงื่อนไขของกรมฯ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

๑. กรมฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ กรมฯ เท่านั้น

๒. กรมฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ กรมฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

๓. ในกรณี กรมฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ กรมฯ เป็นต้น กรมฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ กรมฯ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

        เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรมฯ จะรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่าง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๑. กรมฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น กรมฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากแอปพลิเคชันของ กรมฯ

๒. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรมฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ กรมฯ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ กรมฯ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

กรมการกงสุล
ที่อยู่ : เลขที่ ๑๒๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรสาร : (+๖๖) ๐๒ ๙๕๑ ๗๒๔๘ กด ๑
 E-mail : [email protected]

นโยบายการรักษามั่นคงปลอดภัยแอปพลิเคชัน

มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแอปพลิเคชัน

        กรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแอปพลิเคชัน เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย
หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายและสารสนเทศ
ไว้คอยปกป้องระบบและควบคุมการเข้าถึงโดยจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่ กรมฯ อนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใช้งาน
ระบบได้

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

        แม้ว่า กรมฯ จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัว
หรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยปราศจากอำนาจตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าปัจจุบันนี้
ยังมิได้มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึง
โดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้น งนั้น ท่านจึงควรระมัดระวัง และตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลและแอปพลิเคชันก่อนการดาวน์โหลดมาใช้งาน