รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเตรียมการจัดงานประชุมรัฐมนตรีระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 9

รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเตรียมการจัดงานประชุมรัฐมนตรีระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 9

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2567

| 53 view

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ ได้ร่วมต้อนรับ นางสาวรุจิกร แสงจันทร์ รองอธิบดีฯ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมรัฐมนตรีระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 9 ซึ่งประเทศไทยเป็นประธานกรอบความร่วมมือวาระปี 2567 - 2568  ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการเสนอให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดประชุมฯ ในเดือนสิงหาคม 2567 นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ