โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กงสุลด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กงสุลด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2567

| 117 view

เมื่อวันที่  5 - 9 กรกฎาคม 2567 นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ คณะเจ้าหน้าที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล และคณะผู้แทนจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กงสุลด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกงสุล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในเรื่องงานบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนต่าง ๆ ระบบทะเบียนออนไลน์ รับทราบระเบียบแนวปฏิบัติและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการซักซ้อมวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการอำนวยความสะดวกด้านงานทะเบียนและบัตรสำหรับคนไทยในเกาหลีใต้

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมการกงสุลและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล รวมทั้งหารือกับนายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรแก่คนไทยในเกาหลีใต้และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายของกรมการกงสุล “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” และนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกแก่คนไทยในต่างประเทศ

อนึ่ง รองอธิบดีกรมการกงสุล และคณะได้เข้าพบ Mr. Lee Yunhaeng ผู้อำนวยการสำนัก Culture and Welfare สำนักงานเมืองโพชอน (Pocheon City Government) และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการบริการประชาชนในงานทะเบียนและบัตร และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนไทยในเขตดังกล่าว รวมทั้งได้พบชุมชนไทยในกรุงโซล ณ วัดป่าพุทธรังษี โซล เมืองฮวาซอง จังหวัดคยองกีโด เพื่อให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับรายการทางทะเบียนและบัตร งานสัญชาติ และการนิติกรณ์เอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่คนไทยในเกาหลีใต้ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ