โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กงสุลด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กงสุลด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มิ.ย. 2567

| 190 view
 
เมื่อวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2567 นางสาวเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ คณะเจ้าหน้าที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล และคณะผู้แทนจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กงสุลด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกงสุล ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
 
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในเรื่องงานบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนต่าง ๆ ระบบทะเบียนออนไลน์ รวมทั้งรับทราบระเบียบแนวปฏิบัติและข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจักเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในการอำนวยความสะดวกด้านงานทะเบียนและบัตรสำหรับคนไทยในเมืองฮ่องกง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ คลินิกงานทะเบียนราษฎรและงานสัญชาติ คลินิกงานบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงการซักซ้อมวิธีปฏิบัติงานดังกล่าว
 
ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการกองสัญชาติฯ และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายจาตุรนต์ ไชยะคำ กงสุลใหญ่ฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรแก่คนไทย รวมทั้งได้พบแกนนำชุมชนไทยในฮ่องกงและมาเก๊าเพื่อให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับรายการทางทะเบียนและบัตรเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่คนไทยในต่างประเทศต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ