รองอธิบดีกรมการกงสุล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงใน 5 ปีข้างหน้า” ให้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รองอธิบดีกรมการกงสุล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงใน 5 ปีข้างหน้า” ให้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ย. 2566

| 815 view
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 นายนฤชัย นินนาท รองอธิบดีกรมการกงสุล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงใน 5 ปีข้างหน้า” ให้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท (ประตูน้ำ) โดยรองอธิบดีฯ ได้บรรยายสรุปภาพรวมพัฒนาการของกรมการกงสุลในช่วง 24 ปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อไปสู่การเป็น e-Consular Department เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ในการปฎิบัติภารกิจงานด้านกงสุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ และการคาดการณ์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อพัฒนาองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ