อธิบดีกรมการกงสุลมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูข้าราชการดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อธิบดีกรมการกงสุลมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูข้าราชการดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2566

| 133 view

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูข้าราชการดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่นางสาวศิริพร ศุภนิมิตรวิเศษกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยนางสาวศิริพรฯ ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ และเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการในการอุทิศตนและเสียสละในการปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ