รองอธิบดีกรมการกงสุล กล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการยกเลิกข้อกำหนดของการนิติกรณ์สำหรับเอกสารมหาชนต่างประเทศ

รองอธิบดีกรมการกงสุล กล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการยกเลิกข้อกำหนดของการนิติกรณ์สำหรับเอกสารมหาชนต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ย. 2566

| 746 view
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นาย ณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล กล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการยกเลิกข้อกำหนดของการนิติกรณ์สำหรับเอกสารมหาชนต่างประเทศ (Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents: Apostille Convention) ณ ห้องประชุม Lotus 5-7 โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Centralworld ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการนิติกรณ์เอกสารปัจจุบัน (chain legalisation) และการรับรองเอกสารแบบ Apostille แบ่งปันบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีจากการศึกษาดูงานด้าน Apostillle จากต่างประเทศ และเพื่อรับทราบพัฒนาการและแผนงานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ที่หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่าซึ่งเป็นผู้ออกและรับเอกสาร 20 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ เข้าร่วมการสัมมนา

ทั้งนี้ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ จะอำนวยความสะดวกให้กับภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจในการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและยุ่งยากของการรับรองเอกสารและการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับระบบการนิติกรณ์เอกสารให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทโลกที่มีความเชื่อมโยงแบบไร้ร้อยต่อมากยิ่งขึ้น อันเป็นการตอบสนองการลดขั้นตอนของการให้บริการภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับแนวคิด "การทูตเพื่อประชาชน" ของกระทรวงการต่างประเทศ ให้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ