พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลนักท่องเที่ยว ระหว่างกรมการกงสุล กรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลนักท่องเที่ยว ระหว่างกรมการกงสุล กรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2566

| 361 view
 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลนักท่องเที่ยวระหว่างนายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมกรมการกงสุล ชั้น 3 กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีผู้แทนทั้ง 3 หน่วยงานและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ซึ่งถือว่าเป็นระยะแรก (phase 1) ที่เชื่อมโยงด้วยระบบ API/Linkage มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจลงตราควบคู่กับการคัดกรองและการอำนวยความสะดวกการเดินทางให้มีความรวดเร็วมากขึ้น ส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวและการกำกับดูแลระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร มีกระบวนการสำคัญ ได้แก่

(1) การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order) และที่เกี่ยวข้อง กับระบบ VISA Pre-Scan System (VPSS) Gateway ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำกับดูแลและระบบการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) ของกรมการกงสุล

(2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตรวจสอบกับข้อมูลต้นทาง อาทิ บัตรโดยสารเครื่องบิน ที่พัก ประกัน ความถูกต้องของรายละเอียดการนำเที่ยว เป็นต้น

(3) กรมการกงสุลใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพิจารณา เป็นข้อมูลประกอบในการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวที่ผ่านบริษัททัวร์ในการขอรับการตรวจลงตรา ผ่านระบบ e-Visa เพื่อเข้าราชอาณาจักร

เมื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีผลบังคับใช้ จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับการตรวจลงตราได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะที่การบูรณาการข้อมูลจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับเป็นประโยชน์ ในการกำกับดูแลของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับนโยบาย 5S / 5 มี ภายใต้หัวข้อ “Synergy” ของกระทรวงการต่างประเทศที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยทุกรัฐบาล ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคการท่องเที่ยวที่เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ