ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดของกองสัญชาติและนิติกรณ์

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดของกองสัญชาติและนิติกรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

| 357 view

ประกาศกรมการกงสุล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลหรือหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดของกองสัญชาติและนิติกรณ์

 

             อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติ
และนิติกรณ์ 
จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567 ความแจ้งแล้ว นั้น

             กรมการกงสุลขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติ
และนิติกรณ์ ดังนี้

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

สถานที่สอบ : ห้องประชุมกองสัญชาติและนิติกรณ์ ชั้น 3 อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ

รายงานตัว : เลขประจำตัวสอบที่ 001 - 026 เวลา 08.45 - 09.00 น.

                เลขประจำตัวสอบที่ 027 - 052 เวลา 12.45 - 13.00 น.

สอบข้อเขียน : เลขประจำตัวสอบที่ 001 - 026 เวลา 09.00 - 09.30 น.

                   เลขประจำตัวสอบที่ 027 - 052 เวลา 13.00 - 13.30 น.

สอบสัมภาษณ์ : เลขประจำตัวสอบที่ 001 - 026 เวลา 09.40  12.00 น.

                     เลขประจำตัวสอบที่ 027 - 052 เวลา 13.40 - 16.00 น.

 

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

      กรมการกงสุลจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ภายในเดือนมิถุนายน 2567 ทางเว็บไซต์ www.consular.mfa.go.th   รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ฯ.pdf