ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2567

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มี.ค. 2567

| 246 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2567

----------------------------------------------------

          กรมการกงสุลให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการสร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ต่อต้านการเรียกรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น รวมถึงการไม่ใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น

          เพื่อให้การขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ กรมการกงสุลจึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ ซึ่งนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และรอบคอบภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบของทางราชการ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างค่านิยมและแนวทางที่เหมาะสมให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของกรมการกงสุลทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

               จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เอกสารประกอบ

No_Gift_Policy_2567_thai_ver.pdf
No_Gift_Policy_2024_Eng_ver.pdf