เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2567

| 221 view

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวพรทิพย์ ใจแสน หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 เป็นการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมวีดีโอทางไกล (โปรแกรม Zoom Meeting) มีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

  1. ขอให้หน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  2. ขอความร่วมมือหน่วยงานร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เป็นต้น
  3. เมืองพิษณุโลกได้รับการคัดเลือกให้เป็น MICE City ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2568) ดังนั้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทบทวนเกณฑ์การประเมินและเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกให้เป็นเมือง MICE ในระยะต่อไป เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกระยะ 20 ปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ