เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพล โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพล โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2567

| 149 view

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวพรทิพย์ ใจแสน หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพล โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สามเณร จำนวน 84 รูป ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2567 รวม 17 วัน โดยมี นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ร่วมด้วยส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี/สำนักนายกรัฐมนตรี องค์กรอิสระ กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อำเภอบางระกำ และประชาชน ร่วมพิธีฯ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เกิดการประพฤติดี ส่งผลดีแก่สังคมโดยส่วนรวม รู้จักใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น มีจิตสำนึกเคารพเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย ความจงรักภักดี รวมทั้งได้พัฒนาจิตใจ รักษาศีล ให้เกิดสติ สมาธิ และปัญญา เกิดความรักความผูกพัน ความใกล้ชิด กับวัดและศาสนา และสามารถนำหลักธรรมตามพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ