หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 เม.ย. 2567

| 82 view

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรมการ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมได้ให้ความสำคัญเกี่ยวสถานการณ์ฝุ่นควันที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ที่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในบางวัน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติมลพิษทางอากาศ เนื่องจากจะส่งผลโดยตรงทางด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ และได้เลือกใช้วิธีอื่นมาจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 แทน เช่น การเจาะช่องระบายอากาศให้ลมพัดฝุ่นออกไปนอกชั้นบรรยากาศที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

 

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเดือนเมษายนนี้ ทั้งความปลอดภัยทางถนน ความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นไปด้วยความอบอุ่น สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับเปิดเผยถึงข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี จากจำนวนผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ที่เพิ่มขึ้น และในโอกาสนี้ ได้ประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่การจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ