รองอธิบดีกรมการกงสุลเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร PDPA Inhousing Training ให้แก่บุคลากรกรมการกงสุล

รองอธิบดีกรมการกงสุลเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร PDPA Inhousing Training ให้แก่บุคลากรกรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2566

| 798 view
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร PDPA (Personal Data Protection Act) Inhousing Training เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แก่บุคลากรกรมการกงสุล โดยมี นายสุกฤษ โกยอัครเดช Chief PDPA Consultant and Auditor บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด และกรรมการและเลขาธิการสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย เป็นวิทยากร โดยมีหัวข้อในการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิ ที่มาของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act: PDPA การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร สิทธิของเจ้าของข้อมูล หลักการของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฐานข้อมูล หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย การป้องกันความเสี่ยงหรือการรั่วไหลของข้อมูลหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และการประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดอบรมฯ ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ให้มีความเข้าใจและรับทราบมุมมองจากกลุ่มผู้รับบริการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างความตระหนักเรื่อง PDPA ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ฯ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านกงสุลแก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ