ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ต.ค. 2566

| 856 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

 

        อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล ที่ 8/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล ความแจ้งแล้ว นั้น

        บัดนี้ กรมการกงสุลได้ดำเนินการคัดเลือกฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล (เอกสารแนบ)

        ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล ลำดับที่ 1 - 2 ไปรายงานตัว ณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2203 5000 ต่อ 33125 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. และเริ่มปฏิบัติงานในวันเดียวกัน

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ.pdf