ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มี.ค. 2567

| 582 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานนิติกร ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

 

          อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานนิติกร ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล โดยกำหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 นั้น

          บัดนี้ การตรวจข้อสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมการกงสุลขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ดังเอกสารแนบ

          กำหนดการสอบสัมภาษณ์

          ณ ห้องประชุมกองหนังสือเดินทาง อาคารกรมการกงสุล (ชั้น 3) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 10.00 น.

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนมารายงานตัวพร้อมเข้าสอบสัมภาษณ์ในเวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ฝ่ายอำนวยการ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล (ชั้น 3) และขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบทุกรายนำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย หากไม่ไปรายงานตัวและไม่นำเอกสารดังกล่าวไปแสดงภายในวันและเวลาข้างต้น จะไม่มีสิทธิเข้ารับ การสอบสัมภาษณ์ และถือว่าสละสิทธิทันที

          กรมการกงสุลจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานนิติกร ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุล https://consular.mfa.go.th  ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกรมการกงสุล”

เอกสารประกอบ

ประกาศฯ_รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์_1.pdf