มาขอนแก่นอย่าลืมแวะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น แหล่งท่องเที่ยวคู่ขอนแก่นสุดเพลิดเพลินและความรู้อัดแน่น

มาขอนแก่นอย่าลืมแวะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น แหล่งท่องเที่ยวคู่ขอนแก่นสุดเพลิดเพลินและความรู้อัดแน่น

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มี.ค. 2567

| 220 view

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 น.ส. ปวินท์รัตน์ มหาคุณ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกงาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อสำรวจสถานที่สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยือน อาทิ คณะ Influencers จากรัสเซียที่มีกำหนดมาเยือนในเดือนพฤษภาคม ศกนี้

          พิพิธภัณฑ์ฯ ได้รวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยแบ่งส่วนจัดแสดงตามยุคสมัยต่าง ๆ ประกอบด้วย

          ส่วนจัดแสดงที่ 1 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงเรื่องราวในอดีตของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผ่านโบราณวัตถุ โบราณสถาน ซึ่งพบว่ามีชุมชนโบราณตั้งอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นจำนวนมาก มีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้และคาดว่ามีการติดต่อกับชุมชนภายนอกที่อยู่ห่างไกล

          ส่วนจัดแสดงที่ 2 สมัยประวัติศาสตร์แรกเริ่มและวัฒนธรรมทวารวดี แสดงพัฒนาการสู่การเป็นสังคมเมือง มีการแลกเปลี่ยนค้าขาย และรับเอาความเชื่อทางศาสนา ประเพณีต่าง ๆ จากชุมชนภายนอกมาผสมผสานกับศิลปะพื้นถิ่นจนเกิดเป็นศิลปะแบบทวารวดีในภาคอีสาน

          ส่วนจัดแสดงที่ 3 วัฒนธรรมขอมโบราณ จัดแสดงเรื่องราวของความเชื่อและวัฒนธรรมแบบขอมที่เข้ามามีอิทธิพล ผ่านศาสนสถานแบบขอม ซึ่งมักสร้างเป็นอาคารประกอบด้วยศิลาแลงและศิลาทราย ตกแต่งด้วยภาพสลักของเทพเจ้า

          ส่วนจัดแสดงที่ 4 วัฒนธรรมล้านช้าง ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมล้างช้างและอิทธิพลจากวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งพระธาตุขามแก่นก็เป็นรูปแบบงานศิลปกรรมจากอิทธิพลวัฒนธรรมล้านช้างเช่นกัน

          ส่วนจัดแสดงที่ 5 สมัยรัตนโกสินทร์ จัดแสดงเกี่ยวกับการสร้างเมืองขอนแก่น ซึ่งได้เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ต่อมาราว พ.ศ. 2360 ได้เปลี่ยนคำว่า “เมือง” มาเป็น “จังหวัด” ศิลปวัตถุที่จัดแสดงจึงมีความเกี่ยวข้องกับพระศรีบริรักษ์ที่ 5 เจ้าเมืองขอนแก่น เช่น ตราประทับเจ้าเมืองเสื้อผ้าไหมประจำตำแหน่งเจ้าเมือง

          ส่วนจัดแสดงที่ 6 ห้องพื้นบ้านอีสาน จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี ความเชื่อท้องถิ่นของชาติพันธุ์ที่อาศัยในภาคอีสาน ผ่านการแต่งกาย เครื่องมือเครื่องใช้ ที่อยู่อาศัย เครื่องดนตรี ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่

          ขอขอบคุณ คุณกาญจน์ธีรา จันทราช สำหรับการนำชมพิพิธภัณฑ์ฯ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เปิดให้เข้าชม เวลา 09.00 – 16.00 น. ปิดทำการในวันจันทร์และอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ