ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมการกงสุล

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.ค. 2566

| 1,055 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมการกงสุล

                            

 

                    ด้วยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมการกงสุล จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                ตำแหน่งที่รับสมัคร

    1.1 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

    1.2 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,760.- บาท

    1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 และอาจพิจารณาต่อสัญญาเป็นรายปีในปีงบประมาณถัดไป (ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี) ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

                 ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF/JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] หรือที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทร. 0 2203 5000 ต่อ 33125 ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น.

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และทดสอบการขับขี่ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ Website ของกรมการกงสุล https://consular.mfa.go.th

เอกสารประกอบ

ใบสมัครจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf
ประกาศกรมการกรมสุล.pdf