รองอธิบดีกรมการกงสุลบรรยายเรื่อง "งานด้านกงสุล" แก่ข้าราชการทหารที่จะไปประจำการในต่างประเทศ

รองอธิบดีกรมการกงสุลบรรยายเรื่อง "งานด้านกงสุล" แก่ข้าราชการทหารที่จะไปประจำการในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มี.ค. 2566

| 926 view
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายนฤชัย นินนาท รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้บรรยายภาพรวมงานด้านกงสุลแก่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ และรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการไปประจำการในต่างประเทศรวมประมาณ 30 นาย ที่กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยการบรรยายดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจของกรมการกงสุลในการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และให้ความรู้งานด้านกงสุลแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะไปประจำการในต่างประเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในงานด้านกงสุล ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในต่างประเทศ อันจะส่งผลให้การทำงานของทีมประเทศไทยในประเทศต่าง ๆ มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ