รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำการพัฒนางานบริการประชาชน ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำการพัฒนางานบริการประชาชน ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2567

| 73 view
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี และมอบนโยบายด้านการทูตเพื่อประชาชน โดยมีนางสาวรังสิมา โอฬาริกบุตร หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
 
รัฐมนตรีฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนางานบริการด้านการกงสุลอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย งานกงสุลเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ช่วยสนับสนุนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าชายแดน และดูแลผลประโยชน์ของคนไทย รวมทั้งเน้นย้ำบทบาทของทีมงานและสำนักงานฯ ในการร่วมมือกับสำนักงานจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำงานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสในท้องถิ่น โดยเฉพาะภารกิจด้านการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งต้องทำงานเชิงรุก เน้นการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกรักบ้านเกิด และเตือนภัยคนไทยในพื้นที่ เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์หรือถูกหลอกไปทำงานในต่างประเทศ
นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาใช้บริการเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนางานบริการและกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการต่างประเทศเกิดผลเป็นรูปธรรมด้วย
 
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่หัวหน้าสำนักงานฯ และให้กำลังใจแก่ทีมงาน โดยเน้นย้ำการทำงานเป็นทีมและความสำคัญของการบริหารงานบุคคลซึ่งเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชั้น 2 เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 10.00 – 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน/ปิดรับคิว 17.30 น.)
 
-------------------------
 
The Foreign Minister gave policy guidance on consular service improvement during his visit to the Phetchaburi Temporary Passport Office
On 14 May 2024, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Minister of Foreign Affairs, visited the Phetchaburi Temporary Passport Office at Robinson Phetchaburi, where he was welcomed by Ms. Rungsima Olarikabutr, Chief of the Phetchaburi Temporary Passport Office, and the office’s staff.
 
The Minister gave policy guidance on people diplomacy, emphasizing the need to continuously improving consular services for the benefits of Thai people to enjoy fast, convenient, and easily accessible service. Consular matters revolve around daily life which can help boost economic opportunities, promote cross-border trade, and serve the interests of Thai people. He also highlighted an important role of the Passport Office to collaborate closely with the Phetchaburi Provincial Office and other relevant agencies, as well as to facilitate the private sector, to elevate the well-being of the people in province and nearby areas, particularly the duty to protect Thai nationals abroad. Proactive outreach efforts are key to raise awareness and alert the local population not to fall prey to human trafficking schemes or job scamming.
 
In addition, the Minister also talked to some passport applicants to hear their voices and concerns firsthand. The people’s feedback are key inputs for improving consular services and setting strategic plans to realize foreign policy for the benefits of Thai people.
 
On this occasion, the Minister presented a souvenir to the Passport Office Chief and talked to the staff to boost their morale, pointing out the spirit of teamwork and importance of human resources management.
 
The Phetchaburi Temporary Passport Office is located in Robinson Phetchaburi, 2nd Floor, and opens from Monday-Friday (except official holidays), at 10.00 - 18.00 hrs.
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ