ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2567

| 348 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

 

          ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

 

ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   จำนวน 1 อัตรา   

วุฒิ ม.6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690.- บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) หรือวุฒิ ปวช. อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)    

                                                                      

การรับสมัคร  

           สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 2 มิถุนายน 2567 จะปิดระบบการรับสมัครเวลา 18.00 น.) ประกาาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่ที่จะดำเนินการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุล www.consular.go.th ภายใต้หัวข้อ "ประกาศ" และทางเว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล 02 203 5000 ต่อ 33125 ในวันและเวลาทำการ รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารประกอบ

01_ประกาศรับสมัครฯ_สระแก้ว.pdf