หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ค. 2567

| 125 view

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่องาน “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” และร่วมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินสนองพระมหากรุณาธิกุลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ และรณรงค์ให้ทุกฝ่ายเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และสถานประกอบการต่าง ๆ ตลอดจนผู้ใช้แรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ